O nadleśnictwie

Lasy obecnego Nadleśnictwa Babki przed II wojną światową stanowiły własność prywatną (głównie majątkową i chłopską), Fundacji Kórnickiej i Lasów Państwowych.

Zasoby leśne

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach nadleśnictwa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przy czym lasem w rozumieniu ustawy jest również grunt związany z prowadzeniem gospodarki leśnej (drogi leśne, szkółki, parkingi leśne i urządzenia turystyczne, osady leśne).

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa prowadzona jest w 14 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 12 Kół Łowieckich. Całkowita powierzchnia dzierżawiona wynosi 56366 ha, w tym udział gruntów leśnych wynosi 26,25 % (14798 ha).

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Babki znajduje się czternaście użytków ekologicznych o łącznej powierzchni 402,41 ha, z czego 323,18 ha to powierzchnia leśna, a nieleśna 79,23 ha. Użytki te zostały powołane uchwałami rad gmin Śrem, Zaniemyśl oraz miasta Poznań.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadleśnictwo Babki sprawuje nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa w ramach zawartego w Porozumienia ze Starostwami w Poznaniu , Śremie i Środzie Wielkopolskiej.