Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych

Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie www.lasy.gov.pl
Zadania  z  hodowli lasu realizowane są zgodnie z obowiązującym „Planem Urządzenia Nadleśnictwa Babki". Średnioroczne zadania dla nadleśnictwa przedstawiają się następująco:
- Odnowienia i zalesienia 125 ha. W ostatnich latach w n-ctwie znacznie wzrósł udział odnowień po rębniach złożonych. Na powierzchniach zróżnicowanych pod względem glebowym i wilgotnościowym stosuje się oprócz gatunków głównych bogaty wachlarz gatunków domieszkowych dążąc do maksymalnego wykorzystania mikrosiedlisk. W odnowieniach  wykorzystuje się istniejące samosiewy i kępy podrostów. Rocznie uznaje się około 5 ha odnowień  naturalnych.