Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka na terenie nadleśnictwa prowadzona jest w 14 obwodach łowieckich dzierżawionych przez 12 Kół Łowieckich. Całkowita powierzchnia dzierżawiona wynosi 56366 ha, w tym udział gruntów leśnych wynosi 26,25 % (14798 ha).

Teren Nadleśnictwa Babki wchodzi w skład Rejonów Hodowlanych - „ IV – Konstantynowo'' (13 obwodów) oraz „ I - Łopuchówko ‘' (1 obwód ).

Tereny leśne nadleśnictwa są miejscem przebywania licznych populacji zwierzyny – głównie jelenia ,daniela , sarny oraz dzika.

Do zadań nadleśnictwa w ramach gospodarki łowieckiej należy współpraca z kołami łowickimi w zakresie :

- dokonywania ścisłej inwentaryzacji zwierzyny

- opiniowania i zatwierdzania rocznych planów łowieckich

- poprawiania warunków bytowania zwierzyny

Zasadniczym celem prowadzonej gospodarki łowieckiej jest zachowanie występującej zwierzyny jako integralnej części środowiska leśnego.

            .