Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach nadleśnictwa w strukturze Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe zarządzają lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przy czym lasem w rozumieniu ustawy jest również grunt związany z prowadzeniem gospodarki leśnej (drogi leśne, szkółki, parkingi leśne i urządzenia turystyczne, osady leśne).

Lasy Nadleśnictwa Babki położone są w środkowej części województwa wielkopolskiego. Obszar terytorialny podzielony jest na dwa obręby leśne. Obręb Babki obejmuje północną część nadleśnictwa, w tym 7 leśnictw i szkółkę leśną „Odrzykożuch”, natomiast obręb Kórnik obejmuje 4 leśnictwa i obejmuje południową część nadleśnictwa.

Ogólna powierzchnia nadleśnictwa wg stanu na 1.01.2019 r. wynosiła 12 297,64 ha. W naszym nadleśnictwie stale dążymy do zwiększania zasobów leśnych i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu mając na uwadze optymalizację podejmowanych zabiegów z zakresu hodowli i ochrony lasu. Tutaj szczególnie atrakcyjne są grunty przeznaczone do zalesienia. Pod pojęciem zalesiania kryje się wprowadzanie lasu na grunty nieleśne, dotychczas użytkowane rolniczo lub stanowiące nieużytki czasowe. Wprowadzając las na tereny, gdzie wcześniej go nie było – przyczyniamy się do większej akumulacji dwutlenku węgla z powietrza, uczestnicząc dzięki temu w walce z globalnym ociepleniem. Więcej informacji na temat kupna lasów i gruntów do zalesienia znajduje się tutaj

Poniższe wykresy przedstawiają udział powierzchni drzewostanów wg typów siedliskowych lasu, udział gatunków panujących drzew oraz powierzchniowy udział poszczególnych klas wieku w Nadleśnictwie Babki. 

Prezentowany niżej wykres przedstawia udział powierzchni drzewostanów według typów siedliskowych lasu dla Nadleśnictwa Babki.

Las mieszany świeży (LMśw), to typ siedliska, który dominuje w nadleśnictwie (3928,4 ha), duży udział stanowią także bory mieszane świeże (BMśw – 2956,63 ha) i lasy mieszane świeże (LMśw – 2184,27 ha). Powyższe siedliska stanowią razem 78,83 % powierzchni leśnej nadleśnictwa. Siedliska borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny, zajmują ok. 33% (3796,53 ha), a lasowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków liściastych i olsy, czyli porastające żyzne i bagienne tereny, zajmują prawie 67% (7706,82 ha) powierzchni leśnej nadleśnictwa. W większości drzewostanów na siedliskach borowych w runie przeważają mchy, borówki a w drzewostanach przerzedzonych roślinność trawiasta.

Wykres poniżej przedstawia powierzchniowy udział gatunków panujących drzew w Nadleśnictwie Babki. 

Sosna jest gatunkiem panującym w nadleśnictwie. Drzewostany z panującą sosną zajmują 76,09% powierzchni leśnej, a razem z panującymi pozostałymi gatunkami iglastymi 78,62%. 

Wykres kołowy widniejący poniżej przedstawia powierzchniowy udział poszczególnych klas wieku w Nadleśnictwie Babki.

Drzewostany Nadleśnictwa Babki odznaczają się znacznym zróżnicowaniem wiekowym. Przeważają drzewostany III i IV klasy wieku, które zajmują 41% powierzchni leśnej. Znaczący jest również udział drzewostanów w przedziale wiekowym od 81 do 120 lat, które zajmują 24% powierzchni leśnej. Udział powierzchniowy drzewostanów ponad 100-letnich wynosi prawie niecałe 15% (na wykresie zastosowano zaokrąglenia do pełnych liczb).

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć tutaj