Aktualności Aktualności

Oferta kupna lasów i gruntów do zalesienia

Zasady nabywania lasów przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych określa ustawa o lasach. Mając na względzie optymalizację podejmowanych zabiegów z zakresu hodowli i ochrony lasu, Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki chętnie korzysta z przyznanych mu uprawnień i dąży do zwiększenia strategicznych zasobów kraju, jakim są lasy państwowe.

Szczególnie atrakcyjne do nabycia z perspektywy zwiększania zasobów leśnych kraju i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, są grunty przeznaczone (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o warunkach zagospodarowania terenu) do zalesienia. Wykonując zalesienia, przyczyniamy się do większej absorpcji dwutlenku węgla z powietrza i włączamy się do walki z globalnym ociepleniem. Niestety, w zasobie gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe nie ma już gruntów do zalesień, dlatego są one atrakcyjnym „kąskiem” do nabycia.

 

Nie każdy grunt nadaje się do zakupu przez Lasy Państwowe. Oprócz tego, że powinien to być grunt leśny lub do zalesienia, dobrze jest, gdy znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie innych lasów państwowych, należy do jednej osoby (lub wszyscy współwłaściciele chcą zbyć swoje udziały), ma dostęp do sieci dróg publicznych, nie jest w żaden sposób obciążony (np. hipoteką) i ma powierzchnię wystarczającą do prowadzenia na nim gospodarki leśnej (przy czym warunek ten nie jest konieczny, jeżeli grunt graniczony z lasem lub obszarem zalesionym). Ponadto Nadleśniczy na nabycie gruntu musi uzyskać zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

 

Jeżeli są Państwo właścicielami lasu, a ustawowy obowiązek trwałego utrzymywania lasów i zapewnienia ciągłości ich użytkowania jest dla Państwa trudny do spełnienia, zapraszamy do przedstawienia Nadleśniczemu Nadleśnictwa Babki oferty nabycia lasu. Ofertę mogą złożyć również Ci z Państwa, którzy chcą zbyć grunt przeznaczony do zalesienia. Wszystkie oferty zostaną wnikliwie rozpatrzone.