Wydawca treści Wydawca treści

Ekosystemy reprezentatywne

Jako ekosystemy reprezentatywne wyznaczane są powierzchnie w stanie naturalnym lub maksymalnie zbliżonym do naturalnego. Na tych obszarach nie prowadzi się działań gospodarczych. Ma to na celu zachowanie zachodzących w nich naturalnych procesów ekologicznych. Wyjątkiem są zabiegi podnoszące walory przyrodnicze ekosystemów reprezentatywnych np. polegające na wycinaniu obcych gatunków drzew i krzewów.

 

Procedura wyznaczenia ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Babki została zrealizowana na podstawie konsultacji społecznych, które prowadzono w oparciu o informacje zamieszczone na stronie internetowej. W trakcie prowadzonych konsultacji nie zostały zgłoszone żadne uwagi.

Nadleśnictwo Babki zgodnie z wymogami zasad certyfikacji gospodarki leśnej FSC wyznaczyło na swoim obszarze następujące ekosystemy reprezentatywne:

 

-   Rezerwaty przyrody                                                                                23,86 ha

-   Użytki ekologiczne                                                                                  31,21 ha

-   Wybrane strefy ochrony całorocznej zwierząt                                      109,93 ha

-   Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania A                       14,07 ha

-   Wybrane siedliska przyrodnicze w stanie zachowania B i C                106,14 ha

-   Siedliska nieleśne                                                                                     4,03 ha

-   Grunty pozostawione do naturalnej sukcesji                                          78,53 ha

-   Kępy ekologiczne pozostawione do naturalnego rozpadu                     45,99 ha

-   Bagna                                                                                                     56,07 ha

-   Miejsca występowania gatunków chronionych                                       11,79 ha

-   Wybrane drzewostany uszkadzane przez bobry                                    63,04 ha

-   Powierzchnie wyłączone z użytkowania z innych przyczyn                   25,04 ha

                                                                                              Ogółem             569,70 ha

 

Powierzchnia ekosystemów reprezentatywnych może ulegać zmianie, gdyż dane są aktualizowane. Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji ekosystemów reprezentatywnych w Nadleśnictwie Babki jest Anna Pankiewicz Tel.: 61 8788 075 w. 21, adres e-mail: anna.pankiewicz@poznan.lasy.gov.pl .