Aktualności Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

ZAPROSZENIE

 

do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w 2021 roku.”

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 059

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w trybie uproszczonego przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/01/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej,
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Babki polegająca na:

 • uzupełnieniu nawierzchni gruzem betonowym lub betonowo – ceglanym,
 • wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych.
 1. LOKALIZACJA:

Drogi leśne w leśnictwach Nadleśnictwa Babki,

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

do 31 grudzień 2021 roku

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokonywać będzie konserwacji dróg leśnych o nawierzchni gruntowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa, polegająca na:

 • uzupełnieniu nawierzchni gruzem betonowym lub betonowo – ceglanym,
 • wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych.

Każdorazowo zakres konserwacji dróg uzgadniany będzie ze Zleceniodawcą indywidualnie dla określonego odcinka drogi leśnej w zakresie umożliwiającej prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej.

 1. Realizacja zamówienia i jego zakres odbędzie się na podstawie:
 • określonego zakresu zamówienia w Zaproszeniu do złożenia ofety,
 • formularza ofertowego zał. nr 1,
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zał nr 2,
 • umowy zał nr 3.
 1. Materiały

Do uzupełnienia odcinków dróg leśnych gruntowych wykorzystane zostanie materiał Wykonawcy:

 • gruz betonowo – ceglany  0 ÷ 63 mm, ( max 20% cegły)

Dostarczony materiał musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń typu azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiały toksyczne, drewno, tworzywa sztuczne i wyroby gumowe.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, że:

 • materiały użyte do stabilizacji dróg leśnych posiadają granulację wymaganą
  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • są wolne od wyżej wymienionych zanieczyszczeń.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy Wykonawca.

 1. Zakres ilościowy
  1. Gruz betonowo – ceglany  0- 63 mm, ( max 20% cegły):
 • ilość  700 ton
  1. dowóz materiałów wraz z jego wbudowaniem:
 • ilość  700 ton
  1. Mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną:
 • ilość  15 km
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składanie ofert do dnia 29.04.2021 rok do 13:00

 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
 1. Wykonawca musi wykazać, że:
 1. dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
 2. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwa zadania (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na równaniu i profilowaniu dróg leśnych o długości min. 50 km w każdym zadaniu.
 1. Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie cena – 100%.
 2. Zamawiający wykluczy z postepowania podmioty, które w latach ubiegłych nie wykonały w terminie zadań w ramach analogicznej umowy z przyczyn leżących po ich stronie.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
 2. oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt 8.1 lit. a .
 3. oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac zgodnie z pkt 8.1, lit. b.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę.
 2. Podstawą rozpatrzenia oferty jest prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Zaproszenia.
 3. zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. do dowolnego wyboru oferty,
  2. do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.

W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowani nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

 1. o rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem
  i wyznaczy termin podpisania umowy.
 1. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 29 kwietnia 2021 roku do 13:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl, dostarczyć do siedziby Zamawiającego, lub wysłać pocztą na adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

 

Zaproszenie do złożenia oferty dostęne jest również pod linkiem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/zamowienia_publiczne/pg_202104190522048148152