Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży rejestratorów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) Nadleśnictwo Babki ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż rejestratorów.

 

Oferty należy składać do dnia 10.05.2024 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Babki (sekretariat), w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż środków trwałych nie otwierać do dnia 10.05.2024 r. do godz. 9:15”.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz wzór oferty w załącznikach.