Aktualności Aktualności

Ogłoszenie uproszczonego przetargu nieograniczonego na bieżącą konserwację dróg leśnych w Nadleśnictwie Babki w 2023 roku

OGŁOSZENIE

Uproszczonego przetargu nieograniczonego na zadania pn.
 ,,Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w 2023 roku.

 

Zamawiający:

Skarb Państwa-Państwowe Gospodarstwo Leśne

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel.: 530-407-556

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie uproszczonego przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/06/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Babki polegająca na:

- uzupełnieniu nawierzchni kruszywem drogowym betonowo- ceglanym

- wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych

Lokalizacja:

Drogi leśne w leśnictwach Nadleśnictwa Babki

Termin realizacji zadania:

Do 15 grudnia 2023r.

Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokonywać będzie konserwacji dróg leśnych
o nawierzchni gruntowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa polegająca na:

- uzupełnieniu nawierzchni kruszywem drogowym łamanym betonowo- ceglanym.

- wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych.

Każdorazowo zakres konserwacji dróg uzgadniany będzie ze zleceniodawcą indywidualnie dla określonego odcinka drogi leśnej w zakresie umożliwiającym prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej.

Realizacja zamówienia i jego zakres odbędzie się na podstawie:

- Określonego zakresu zamówienia w niniejszym zaproszeniu ofertowym

- Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1

-Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót budowlanych stanowiącej załącznik
nr 2

- Umowy stanowiącej załącznik nr 3

 

 

Materiały

Do uzupełnienia i naprawy odcinków dróg leśnych gruntowych wykorzystany zostanie materiał Wykonawcy:

- gruz betonowo- ceglany łamany 3÷63mm, dopuszcza się:

            - maksymalny udział cegły do 20%

- zanieczyszczenie frakcją wykraczającą poza określony zakres maksymalnie do 8% jednak frakcja powyżej 63mm nie może być większa niż 70mm.

Dostarczony materiał musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń typu azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiały toksyczne, drewno, tworzywo sztuczne i wyroby gumowe.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie i atesty potwierdzające że:

- materiały użyte do stabilizacji dróg leśnych posiadają granulację wymaganą w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- są wolne od wyżej wymienionych zanieczyszczeń

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy Wykonawca.

Zakres ilościowy

 1. Gruz betonowo- ceglany łamany 3÷63 mm:
  1. Ilość: 865 ton
 2. Dowóz materiałów wraz z jego wbudowaniem
  1. Ilosć:865 ton
 3. Mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną:
  1. Ilość: 19 km

 

Termin składania ofert:

Do dnia 09.02.2023r do godziny 10:00

Opis kryteriów wyboru Wykonawcy:

Wykonawca musi wykazać że:

-Dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej

-Wykonał w okresie ostatnich 5 lat co najmniej dwa zadania (potwierdzone dowodami że zostały one wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na równaniu i profilowaniu dróg leśnych o długości min. 50 km.

-Kryterium wyboru Wykonawcy stanowić będzie: cena- 100%

- Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, które w  latach ubiegłych nie wykonały w terminie zadań w ramach analogicznej umowy z przyczyn leżących po ich stronie.

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

- Wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy)

-oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

-oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac.

 

Informacje dodatkowe

1. W ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę

2. Podstawą rozpatrzenia oferty jest prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 Zaproszenia

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

            - do dowolnego wyboru oferty

- do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowane nie mogą wystąpić
z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

4. O rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mail i wyznaczy termin podpisania umowy.

 

Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 9 lutego 2023r do godziny 10:00 drogą:

 1. elektroniczną (podpisany podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub przez profil zaufany na adres mailowy: babki@poznan.lasy.gov.pl
 2. osobiście (należy dostarczyć do sekretariatu, pokój nr 1, pod adresem Babki 2, 61-160 Poznań)

 

 

 

Osoba do kontaktu:

Alina Adamska

tel.: 530 407 556,

e-mail: alina.adamska@poznan.lasy.gov.pl