Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że w celach ochrony lasów przed szkodnictwem leśnym, to jest czynami zabronionymi ściganymi w trybie karno-sądowym, na terenie Nadleśnictwa Babki prowadzony jest monitoring przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację o działającym monitoringu umieszczone zostały, w postaci tablic informacyjnych z napisaem "Teren monitorowany" o piktogramem kamery, przede wszystkim na obrzeżach kompleksów leśnych, parkingach leśnych oraz miejscach rekreacyjnych.

W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi administrowania danych osobowych, informujemy iż Nadleśnictwo Babki prowadzi monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na podstawie:

-art. 6 ust.1, lit. c RODO w związku z obowiązkami wynikającymi z:

  • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
  • ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
  • ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.