Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja Nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania nadleśnictw na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem prac nadleśnictwa, ponosi odpowiedzialność za działanie jednostki i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zastępca Nadleśniczego kieruje realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej.
Inżynier Nadzoru prowadzi nadzór nad prawidłowym wykonywaniem prac, prowadzi sprawy z zakresu gospodarki łowieckiej i udostępniania lasu.
Główny Księgowy prowadzi rachunkowość rozliczeń finansowych i podatkowych, prowadzi sprawozdawczość finansowania i kredytowania, sporządzania i realizacji planu finansowo-gospodarczego.
Sekretarz Nadleśnictwa prowadzi sprawy z zakresu administracji, zamawiania robót, dostaw i usług oraz sprawy z zakresu przestrzegania przepisów BHP.
Specjalista ds. pracowniczych podlega Nadleśniczemu, prowadzi sprawy oraz dokumentację związaną z kadrami.
Straż Leśna podlega Nadleśniczemu, prowadzi sprawy związane ze szkodnictwem leśnym.
Dział gospodarki leśnej podlega Zastępcy Nadleśniczego, prowadzi zadania z zakresu:
•    stanu posiadania i pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych,
•    pozyskania i zrywki drewna,
•    sprzedaży drewna i dokumentacji dotyczącej obrotu drewnem,
•    hodowli lasu, selekcji i nasiennictwa oraz ochrony przeciwpożarowej,
•    ochrony lasu, ochrony przyrody  i edukacji leśnej,
•    gospodarki w lasach niestanowiących własności LP oraz zagospodarowania turystycznego i melioracji wodnych.
Dział finansowo-księgowy podlega Głównemu Księgowemu, prowadzi sprawy z zakresu planowania kosztów oraz księgowości.
Dział administracyjno-gospodarczy podlega Sekretarzowi Nadleśnictwa, prowadzi sprawy związane z:
•    naliczaniem amortyzacji, zamówieniami publicznymi, zapytaniami o cenę, remontami i inwestycjami;
•    gospodarką mieszkaniową, gospodarką gruntami, dzierżawą zbiorników wodnych, umundurowaniem, ewidencją druków ścisłego zarachowania i oznaczników do numerowania drewna, prowadzeniem magazynu przy nadleśnictwie;
•    sprzedażą osad i budynków własności nadleśnictwa, zaopatrzeniem w materiały biurowe.

W skład nadleśnictwa wchodzi dziewięć leśnictw, oraz jedna szkółka leśna"Odrzykożuch".

 

Materiały do pobrania