Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt, 65 % gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne

Ochrona gatunkowa obejmuje okazy gatunków oraz siedliska i ostoje roślin, zwierząt i grzybów.

Na terenie Nadleśnictwa Babki stwierdzono dotychczas: 2 gatunki grzybów objętych ochroną gatunkową, 23 gatunki roślin, 27 gatunków owadów, 3 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 143 gatunki ptaków oraz 20 gatunków ssaków.

 

W drzewostanach Nadleśnictwa Babki zlokalizowanych jest jedenaście miejsc rozrodu i regularnego przebywania (gniazdowania) – bociana czarnego (6 stref), bielika (3 strefy), kani rudej (1 strefa) i kani czarnej (1 strefa).

 

W latach 2006 i 2007, na terenach Lasów Państwowych przeprowadzono inwentaryzację wybranych siedlisk oraz gatunków roślin i zwierząt.

 

W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej siedlisk leśnych  Natura 2000 na terenie Nadleśnictwa Babki wyróżniono osiem na łącznej powierzchni 1 245,28 ha oraz pięć typów siedlisk nieleśnych o  powierzchni 135,06 ha.