Wydawca treści Wydawca treści

REGULAMINY OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Las pełni wiele funkcji i zaspokaja potrzeby różnych grup użytkowników.
Aby nie uszczuplić jego zasobów, granice swobody użytkowania określają normy prawne, kulturowe i zasady współżycia społecznego przyjęte
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszyscy użytkownicy obiektów turystycznych i edukacyjnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Babki zobowiązani są do przestrzegania zasad zawartych w regulaminach