Wydawca treści Wydawca treści

Informacja dla użytkowników działek

Informacja

dla użytkowników ogrodów działkowych „Leśna Polana" w Garbach
w sprawie tzw. „przekazywania" działki innej osobie
W sytuacjach, w których dotychczasowy dzierżawca nie jest zainteresowany dalszym korzystaniem z działki objętej umową dzierżawy i chciałby, aby nowa umowa dzierżawy została zawarta ze wskazaną przez niego osobą, należy postępować w następujący sposób.
Dotychczasowy dzierżawca powinien wystąpić do Nadleśnictwa Babki z wnioskiem o rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem stron, w którym wskazana zostanie osoba zainteresowana zawarciem nowej umowy dzierżawy. Wniosek powinien zawierać adnotację Stowarzyszenia Działkowców „Leśna Polana" o niezaleganiu przez dzierżawcę z płatnościami na rzecz tego Stowarzyszenia.
Równocześnie osoba zainteresowana zawarciem nowej umowy dzierżawy powinna wystąpić z wnioskiem do Nadleśnictwa Babki o zawarcie umowy dzierżawy. Wniosek powinien zawierać adnotację Stowarzyszenia Działkowców „Leśna Polana" o braku sprzeciwu wobec osoby nowego dzierżawcy.
Formularze obu wniosków są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Babki, a także w siedzibie Stowarzyszenia Działkowców „Leśna Polana".
Oba wnioski powinny zostać przesłane na adres Nadleśnictwa Babki: Babki 2, 61-160 Poznań lub złożone w sekretariacie Nadleśnictwa.
Przed przekazaniem działki kolejnemu dzierżawcy umowa z dotychczasowym dzierżawcą powinna zostać rozwiązana za porozumieniem stron. Porozumienie zostanie zaś spisane dopiero w momencie uregulowania przez dzierżawcę wszelkich należności wobec Wydzierżawiającego (Nadleśnictwa Babki), jak i wobec Stowarzyszenia Działkowców „Leśna Polana".
Konsekwencją zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy będzie spisanie protokołu zdawczo-odbiorczego pomiędzy dotychczasowym dzierżawcą a Nadleśnictwem Babki.
Wszelkie czynności dokonywane z pominięciem wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy (nieformalna „sprzedaż" działki, tzw. „przekazanie" działki lub inne) są bezskuteczne i nie zwalniają dzierżawcy z obowiązków wynikających z umowy dzierżawy.
Kilka razy w roku, w terminach wyznaczonych z odpowiednim wyprzedzeniem przez Nadleśnictwo Babki, dokonywane będą czynności: protokolarnego wydania działki przez ustępującego dzierżawcę połączone z zawarciem porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy oraz ze spisaniem umowy dzierżawy z nowym dzierżawcą i przekazaniem mu działki również za spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Wszystkie te czynności powinny być dokonane tego samego dnia.
Wzór porozumienia o rozwiązaniu umowy dzierżawy za porozumieniem stron oraz wzór umowy dzierżawy również są dostępne na stronie internetowej Nadleśnictwa Babki i w siedzibie Stowarzyszenia Działkowców „Leśna Polana".
Uwaga! Powyższa informacja nie dotyczy sytuacji, w której dzierżawca chce, aby do umowy dzierżawy przestąpiła jeszcze jedna osoba. Odtąd obie te osoby (współdzierżawcy) będą wykonywać umowę dzierżawy. Powyższe wymaga zmiany umowy dzierżawy w formie aneksu do umowy. Zamiar spisania aneksu należy zgłosić Nadleśnictwu Babki.