Wymiana kotła w leśniczówce Kobylepole

 

Ogłoszenie

Nadleśnictwo Babki ZAPRASZA do złożenia oferty na zadanie pn.:

„Wymiana kotła w leśniczówce Kobylepole”

 

ZAMAWIAJĄCY:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 059

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 27/08/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 27 sierpnia 2021r. "Regulamin udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki".

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Wymiana kotła w leśniczówce Kobylepole”, polegające na wymianie niesprawnego kotła na nowy i prawidłowym podłączeniem do istniejącej instalacji oraz jego uruchomieni i sprawdzenie prawidłowości działania. Kocioł musi spełniać stawianie wymagania określone przepisami w związanych ustawach.

UWAGA!!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAWARTO W ZAŁĄCZONYM ZAPROSZENIU DO ZŁOŻENIA OFERTY DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA

 1. LOKALIZACJA:

Budynek mieszkalny leśniczówka Kobyle pole ul. Wczasowa 20, Poznań

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

do 23 grudnia 2021 roku

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składanie ofert do dnia 06.12.2021 rok włącznie

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Dysponują osobami z odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami zawodowymi zdolnymi do wykonania zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

 1. wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
 2. uproszczony kosztorys ofertowy.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę.
 2. Podstawą rozpatrzenia oferty jest prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Zaproszenia.
 3. Podstawą rozpatrzenia oferty jest dołączony uproszczony kosztorys ofertowy uwzgledniający wszystkie prace i materiały (w tym urządzenia) sporządzony przez Wykonawcę,
 4. zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. do dowolnego wyboru oferty,
  2. do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.

W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowani nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

 1. o rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem
  i wyznaczy termin podpisania umowy.
 2. pytania dotyczące zaproszenia do złożenia oferty można kierować na adres email: babki@poznan.lasy.gov.pl
 3. w celu przygotowania oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej w Leś. Kobylepole ul. Wczasowa 20 w Poznaniu.

Na wizje lokalną umawiać się można poprzez Nadleśnictwo.

 1. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 06 grudnia 2021 roku włącznie drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl, dostarczyć do siedziby Zamawiającego, lub wysłać pocztą na adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań