Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie w sprawie naboru wykonawcy utrzymanie dróg leśnych

 

            Nadleśnictwo Babki, w ramach rozpoznania rynku, przedkłada zapytanie ofertowe o cenę usługi utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w 2018 roku i zaprasza do złożenia oferty wg poniższej specyfikacji:

 

1. mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną;

2. plantowanie i  wykaszanie poboczy.

 

 Wykonanie równania i profilowania dróg:

 

 Równanie dróg polegające na przywróceniu nawierzchni gruntowej prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego, usunięciu nierówności i zapewnieniu właściwego odwodnienia. Równanie i wałowanie dróg gruntowych należy wykonać równiarką samojezdną i walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną. Prace należy prowadzić z zachowaniem standardów wykonania dla dróg gruntowych danej kategorii (profile poprzeczne i podłużne umożliwiające odprowadzenie wód opadowych). Wyrównanie nawierzchni równiarką a następnie utwardzenie jej poprzez trzykrotny przejazd walca samojezdnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej. Szacowana powierzchnia robót wynosi ok. 70 000 m² równania i profilowania na odcinku ok. 20 km. Prace wykonywane będą na terenie Nadleśnictwa Babki, w promieniu maksymalnie 40 km. od siedziby Nadleśnictwa, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

 

 Plantowanie poboczy:

 

Plantowanie poboczy w celu umożliwienia odpływu wód opadowych oraz roztopowych z drogi.

 

Wykaszanie poboczy:

 

Wykaszanie ma na celu umożliwienie swobodnego przejazdu poprzez usunięcie roślinności zarastającej drogi.

 

 

          Oferent zobowiązuje się dowieźć potrzebny sprzęt, maszyny w dowolne miejsce wskazane przez zamawiającego w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Babki. Prace mogą odbywać się w trudnych warunkach terenowych.

 

          Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będą cena i termin wykonania zamówienia od chwili zgłoszenia według poniższych wzorów:

 

  1. [oferta z najszybszą interwencją*{h}/oferta badana{h}] x 100 pkt. x 30%=........pkt.

*Czas interwencji podany w odstępach godzinowych (w ciągu 1h, 2h, 3h,...,24h, etc.)

  1. [oferta najkorzystniejsza cenowo **{zł}/oferta badana {zł}] x 100 pkt. x 70%=....pkt.

**cena usługi.

 

Podstawą oceny końcowej/wyboru oferty będzie najwyższa wartość sumy punktów uzyskanych w kalkulacji w pkt. 1 i 2.

 

          Ogłoszenie nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku. Postępowanie jest prowadzone na podstawie Zarządzenia

Nr 9/01/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Zamawiający wykluczy z postępowania podmioty, które w latach ubiegłych nie wykonały w terminie zadań w ramach analogicznej umowy z przyczyn leżących po ich stronie.

 

          Przewidywany termin wykonania prac: wg potrzeb do 31 grudnia 2018 roku.

 

          Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych prac wg cen określonych w ofercie.

Oferta powinna zawierać:

  • wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy),
  • wskazanie terminu płatności,
  • oświadczenie o podatku VAT.

 

          Wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną ofertę wraz z pieczątkami należy złożyć w sekretariacie Nadleśnictwa Babki lub zeskanować i przesłać na adres babki@poznan.lasy.gov.pl do dnia 16.03.2018 r. do godziny 10:00.

 

Szczegółowych informacji o zamówieniu udziela: Janusz Dulczyk - specjalista ds. zagospodarowania turystycznego, melioracji i dróg; tel. 61 8788 075 w. 23, e-mail: janusz.dulczyk@poznan.lasy.gov.pl.

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zapytanie o cenę artykułów biurowych

Nadleśnictwo Babki, w związku z palnowanymi na 2018 rok, zakupami artykułów biurowych (wraz z dowozem) zachęca do zapoznania się z naszym zapytaniem o cenę tychże. Oferty należy drogą elektroniczną składać do 1-go grudnia 2017 roku na adres babki@poznan.lasy.gov.pl lub maciej.wierzbicki@poznan.lasy.gov.pl.

 

Nadleśnictwo Baki informuje, iż w postępowaniu na zakup artykułów biurowych wybrano ofertę firmy "WITEX" jako najkorzystniejszą.