Zapytanie o cenę uzdatniania wody

 

   Babki, 20 listopad 2017 r.

 

Znak spr. S.270.9.2017

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej na uzdatnianie wody dla budynku jednorodzinnego

położonego w Borówcu, ul. Drapałka 6, 62-035 Kórnik 

 

 

 Zamawiający:

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 043; fax 61 8788 107

Tryb udzielenia zamówienia:

 

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/4/2017 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 11 kwietnia 2017 roku.

 

Przedmiot zamówienia:

 

1/ wykonanie stacji uzdatniania wody na potrzeby budynku mieszkalnego jednorodzinnego położonego w Borówcu, ul.Drapałka 6, 62-035 Kórnik, zasilanie stacji odbywać się będzie wodą z własnego ujęcia ( studnia głębinowa), która nie spełnia norm.

 

  • dobór urządzeń na podstawie badań wody ( w załączeniu)  wraz z wykonaniem instalacji podłączeniowej urządzeń, uruchomienie układu,
  • po wykonaniu stacji uzdatniania wody  należy przedstawić  Zamawiającemu badanie wody,
  •  wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt zapewni materiał i sprzęt potrzebny do wykonania zadania.

Termin wykonania zamówienia:

 

do 15 grudnia 2017 roku.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

 

Informacje dodatkowe:

 

1/ w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę: urządzeń  wraz z wykonaniem instalacji podłączeniowej wskazanych urządzeń, uruchomienie układu, badanie wody i okres gwarancji.

 

2/ dodatkowo proszę podać koszty eksploatacji jakie Zamawiający będzie musiał ponosić

(przeglądy techniczne, uzupełnienie środka do zamontowanych urządzeń itp.).

3/ Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferty, do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny. W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowane nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

4/ o rozstrzygnięciu wyboru oferty nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem i wyznaczy termin podpisania umowy. 

 

Sposób i termin złożenia oferty :

 

ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty należy przesłać w terminie do 27 listopada 2017 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl ,do wiadomości krystyna.cherubin@poznan.lasy.gov.pl

Osoby do kontaktu:

- Krystyna Cherubin tel. +48 696 448 116, e-mail: krystyna.cherubin@poznan.lasy.gov.pl

- Przemysław Hipś tel. +48 784 068 372, e -mail: przemyslaw.hips@poznan.lasy.gov.pl

Materiały do pobrania