Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad

Budowa "Centrum Edukacji i Promocji Drewna" wraz z wyposażeniem”,

w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Zamawiający:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 530 407 556

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/01/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Przedmiot zamówienia:

Pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania pn.: „Budowa "Centrum Edukacji i Promocji Drewna" wraz z wyposażeniem”, w systemie „zaprojektuj
i wybuduj”
według materiałów przetargowych zamieszczonych na stronie Nadleśnictwa Babki w BIP „zamówienia publiczne”, dotyczące ww. zadania realizowanego w dwóch etapach:

  • etap I nadzór nad przygotowywaniem dokumentacji projektowej i pozyskaniem stosownych decyzji administracyjnych,
  •  etap II nadzór nad wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie (budowlanym, instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i innych wymaganych przepisami Prawa Budowlanego), a także odbiorowych dotyczących

Szczegóły zakres pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego zawarto
w dołączonym wzorze umowy na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (zał. nr 1)

 

Terminy realizacji nadzoru inwestorskiego:

Rozpoczęcie realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy .

Do dnia zakończenia realizacji zamówienia planowanej na dzień 30 czerwca 2022 roku

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.       Posiadają kompetencje  lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – zał. Nr 3

2.       Znajduje się w odpowiedniej sytuacji finansowej lub ekonomicznej: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.- zał. Nr 3

3.       Posiada odpowiednią zdolność techniczną lub zawodową:

4.       Doświadczenie zawodowe: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – oświadczenie - zał. Nr 3

5.       Zdolność techniczna : Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. – oświadczenie - zał. Nr 3

6.       Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje bądź będzie dysponował osobami przewidzianymi do pełnienia funkcji inspektora nadzoru, posiadającymi uprawnienia  w tym zakresie, w specjalności – co najmniej jedna osoba posiadającą uprawnienie budowlane do nadzorowania robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, jedna osoba posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności instalacji sanitarnej i jedna osoba do  posiadająca uprawnienia do nadzorowania robót w specjalności instalacji elektrycznych – zał. Nr 4

Informacje dodatkowe:

  1. w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę za nadzór Inspektora Nadzoru,
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferty, do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny. W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowane nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie,
  3. o rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem
    i wyznaczy termin podpisania umowy.
  4. w celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówiena, zamawiający zaleca zapoznaie się z materiałami umieszczonymi na stronie nadleśnictwa babki w BIP zamówienia publiczne:
    https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/nadl_babki/zamowienia_publiczne/pg_202012300540653611111

 

Sposób i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do
17 lutego 2021 roku drogą elektroniczną na adres e-mail:

babki@poznan.lasy.gov.pl i do wiadomości: pawel.buchwald@poznan.lasy.gov.pl

Osoba do kontaktu:

- Paweł Buchwald tel.: 530 407 556, e-mail: pawel.buchwald@poznan.lasy.gov.pl