Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie inwentaryzacji obcych naniesień

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej na wykonanie inwentaryzacji obcych naniesień (budynków i budowli rekreacyjnych) na gruntach w zarządzie PGL LP Nadleśnictwa Babki - działkach ewidencyjnych nr 384/8 i 384/12, obr. Borówiec (arkusz mapy nr 10), gm. Kórnik, 196/2 obr. Garby, gm. Swarzędz, 7118/2, obr. Zwola, gm. Zaniemyśl, 7050/25-39 obr. Łękno, gm. Zaniemyśl, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro

 

1. Zamawiający:

Skarb Państwa - Nadleśnictwo Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

tel. +48 61 8788043, fax: +48 61 8788 107

NIP: 7770006203, REGON: 6300015525

http://www.babki.poznan.lasy.gov.pl/

Adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

Godziny urzędowania : 7:00 – 15:00

 

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/01/2018 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 31 stycznia 2018 roku.

Ze względu na szacowaną wartość zamówienia poniżej 30 000 €, do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

 

3. Przedmiot zamówienia:

Zainwentaryzowanie i opisanie istniejącej zabudowy rekreacyjnej na działkach ewidencyjnych nr 384/8 i 384/12, obr. Borówiec (arkusz mapy nr 10), gm. Kórnik, 196/2 obr. Garby, gm. Swarzędz, 7118/2, obr. Zwola, gm. Zaniemyśl, 7050/25-39 obr. Łękno, gm. Zaniemyśl, w szczególności:

- wykonanie pomiarów powierzchni zabudowy wg polskiej normy PN-ISO 9836:1997,

- wykonanie opisu konstrukcji (np. drewniana, murowana itp.), pokrycia dachowego i sposobu związania z gruntem (trwale, nietrwale itp.), podłączonych mediów,

- wykonanie części opisowej inwentaryzacji przedstawiającej jej wyniki w formie tabelarycznej z rozbiciem na działki ewidencyjne i poszczególne ogrody rekreacyjne,

- wykonanie części graficznej inwentaryzacji (rzuty zabudowy odrębnie dla każdego ogrodu rekreacyjnego oraz dokumentacja fotograficzna - min. 2 zdjęcia dla każdego zainwentaryzowanego obiektu).

Wyniki inwentaryzacji (część opisowa i graficzna) należy przekazać Zamawiającemu w formie analogowej w przynajmniej jednym egzemplarzu oraz w wersji cyfrowej na nośniku CD lub pendrive.

Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór i zapłatę, przy czym najmniejszą wielkością zamówienia, jaką można przedstawić od odbioru jest opracowanie wyników inwentaryzacji co najmniej 50 ogrodów rekreacyjnych. Zapłata dokonywana będzie proporcjonalnie do rozmiaru wykonanej części zamówienia, przy czym przed zapłatą zamawiający dokona kontroli min. 10% pomiarów zainwentaryzowanych obiektów.

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Od dnia przyjęcia oferty do 31 lipca 2018 roku.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia podpisanym odręcznie.

 

6. Informacje o sposobie kontaktowania się z zamawiającym oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

  1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia,
  2. Pytania wykonawców mogą być formułowane na piśmie, faksem, drogą elektroniczną i telefonicznie,
  3. Osobą ze strony zamawiającego uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Katarzyna Gomułkiewicz, tel. 662 658 331,
  4. Oględzin nieruchomości można dokonać po uprzednim skontaktowaniu się z właściwym miejscowo leśniczym, Panem Tomaszem Kelerem, tel. nr 696 448 152

 

7. Sposób i termin złożenia oferty:

a) Ofertę cenową uwzględniającą wszystkie koszty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem:

" Wykonanie inwentaryzacji obcych naniesień na gruntach rekreacyjnych"

do dnia 15 marca 2018 roku, godz. 14:00, w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 1 (sekretariat), adres: Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań.

b) Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia podpisanym odręcznie,

c) Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty,

d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę,

e) Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie.

 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

  1. Zamawiający dokona oceny otrzymanych ofert w dniu 16 marca 2018 roku w siedzibie Zamawiającego;
  2. Zamawiający za pośrednictwem poczty elektronicznej powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

 

9. Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

  1. w ofercie należy podać cenę wykonania zadania netto i brutto,
  2. cenę oferty należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia, na podstawie aktualnych cen rynkowych (wykonawca powinien zaoferować cenę w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług, Dz. U. z 2017 r. poz. 1830),
  3.  cenę oferty należy podać w polskich złotych,
  4.  dla porównania ofert brana będzie pod uwagę cena netto w PLN.

 

10. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynie kryterium ceny (waga: 100%).

 

 

 

 

Załączniki:

1. formularz oferty.