Zapraszam do złożenia oferty na: "Wykonanie czynności polegających na administrowaniu i utrzymaniu w czystości Ośrodka Wypoczynkowego w Łęknie, Łękno ul. Gajowa 1, 63-020 Zaniemyśl wraz z terenami przyległymi w roku 2021"

Babki, dnia 03.02.2021  r.

 

Zaproszenie

do złożenia oferty cenowej na wykonanie czynności polegających na administrowaniu i utrzymaniu w czystości Ośrodka Wypoczynkowego w Łęknie, Łękno ul. Gajowa 1, 63-020 Zaniemyśl wraz z terenami przyległymi w roku 2021.

Zamawiający:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 059

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik
nr 1 do Zarządzenia nr 02/01/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki
z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie czynności polegających
na administrowaniu i utrzymaniu w czystości Ośrodka Wypoczynkowego w Łęknie, Łękno ul. Gajowa 1, 63-020 Zaniemyśl wraz z terenami przyległymi w roku 2021".

 

Szczegółowy zakres rzeczowy czynności administrowania i utrzymania czystości Ośrodka Wypoczynkowego w Łęknie.

 

 1. W ramach usługi domków wypoczynkowych: Gosia, Basia, Bartek i terenów do nich przyległych rozumie się:
 1. sprzątanie wyżej wymienionych obiektów zlokalizowanych przy ulicy Gajowej 1, 63-020 Zaniemyśl;
 2. utrzymanie czystości terenów - sprzątanie terenów przyległych, placu parkingowego, placu zabaw, chodników;
 3. pielęgnacja terenów zielonych wchodzących w skład obiektu, przycinanie krzewów i drzewek przy domkach (wiosna, jesień), usuwanie chwastów, grabienie liści, dokonanie niezbędnych oprysków, koszenie trawy wraz                          z wywozem (ok. 4400 m²), pielenie, utrzymanie roślin w należytej kondycji,
 4. sprzątanie wigwamu oraz przynależącego do niego sanitariatu;
 5. przygotowanie plaży przed sezonem (usunięcie śmieci, szyszek, suchych liści i igliwia).

 

 1. Sprzątanie domków wypoczynkowych: 

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

Częstotliwość wykonywania

 1.  

Opróżnianie pojemników na śmieci na zewnątrz budynków do punktu zbiorczego (śmietnika) na zewnątrz.

Raz w tygodniu.

 1.  

Usuniecie kurzu z mebli, parapetów i innych powierzchni. 

Po opuszczeniu domków przez gości.

 1.  

Odkurzanie tapicerki meblowej.

Po opuszczeniu domków przez gości.

 1.  

Mycie okien.

Przed rozpoczęciem sezonu a następnie według potrzeb bieżących.

 1.  

Pranie pościeli.

Po każdym turnusie.

 1.  

Pranie kanap.

Przed rozpoczęciem sezonu a następnie według potrzeb bieżących.

 1.  

Sprzątanie i utrzymanie czystości na placu zabaw.

Według potrzeb.

 1.  

Sprzątanie placu parkingowego.

Raz w tygodniu.

 1.  

Pielęgnacja klombu, koszenie trawy, pielenie, utrzymanie roślin w należytej kondycji.

Według potrzeb.

 1.  

Sprzątanie pomieszczeń kuchennych (mycie mebli, blatów, czajników, zlewozmywaków, lodówek).

Po każdym turnusie.

 1.  

Wyczyszczenie i wydezynfekowanie wszystkich urządzeń WC, luster, powierzchni błyszczących i emaliowanych, usunięcie kurzu z kratek wentylacyjnych, umycie podłóg środkami dezynfekującymi oraz uzupełnienie pojemników na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe.

Po każdym turnusie.

 1.  

Wykonawca jest zobowiązany do wymiany przepalonych żarówek, oraz innych podzespołów oświetleniowych (materiał Zamawiającego).

Według potrzeb.

 1.  

Wykonawca zobowiązany jest do kontaktów z klientami Ośrodka Wczasowego w celu przekazania domków na czas turnusu wskazanego w skierowaniu (wydanie kluczy i zakwaterowanie oraz sprawdzenie wyposażenia domku w chwili zakwaterowania).

Według potrzeb.

 1.  

Drobne naprawy, bez materiałów (np. naprawa cieknącego kranu, nasmarowanie skrzypiących drzwi itp.)

Według potrzeb.

 1.  

Przygotowanie drewna na ognisko.

Według potrzeb.

 1.  

Przygotowanie domków do sezonu letniego, ora z zabezpieczenie ich przed okresem zimowym.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu sezonu.

Wykonawca pozostaje związany ofertą no okres sezonu 2021. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się od dnia 01.04.2021 roku.

Termin składania ofert:

Termin składanie ofert do dnia 19.02.2021 rok

Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Informacje dodatkowe:

 1. w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę.
 2. zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferty,                               do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.
  W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowane nie mogą wystąpić              z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.
 3. o rozstrzygnięciu wyboru oferty nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną                  e-mailem i wyznaczy termin podpisania umowy.
 4. w celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówiena, zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.

Sposób i termin złożenia oferty :

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 19 lutego  2021 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl do wiadomości: agnieszka.stachowska@poznan.lasy.gov.pl