Aktualności Aktualności

Zaproszenie do złożenia oferty na wymianę wykładziny w domkach w Łęknie

Babki, 19.02.2021

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej wykonanie wymiany wykładzin wraz z materiałem w trzech domkach letniskowych
w ośrodku wypoczynkowym w Łęknie,

Łękno ul. Gajowa 1, 63-020 Zaniemyśl

 1. Zamawiający:

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 059

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 02/01/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 11 stycznia 2021 roku.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

 1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładzin wraz z materiałem w trzech domkach letniskowych drewnianych w ośrodku wypoczynkowym w Łęknie.

 1. Lokalizacja:

Łękno ul. Gajowa 1, 63-020 Zaniemyśl

 1. Termin realizacji zadania:

do 15 kwietnia 2021 roku

 1. Zakres zadania:

wykonawca wykona wymianę wykładzin wraz z materiałem w trzech domkach letniskowych drewnianych w ośrodku wypoczynkowym w Łęknie, Łękno ul. Gajowa 1, we wszystkich pomieszczeniach.

Układ pomieszczeń:

 1. PARTER:
 • pokój dzienny o powierzchni 26,5 m2
 • korytarz o powierzchni 2,75 m2
 • kuchnia o powierzchni 6,25 m2
 • łazienka o powierzchni 5,25 m2
 1. PIĘTRO:
 • sypialnia 1 o powierzchni 13 m2
 • sypialnia 2 o powierzchni 8,3 m2

Całkowita powierzchnia podłóg w domku wynosi ok. 62 m2. Łączna powierzchnia wszystkich trzech domków 186 m2. W celu właściwego przygotowania oferty oraz docelowo wykonania zdania Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w celu właściwej oceny stanu podłóg oraz weryfikacji wymiarów.

W zakres zadania wchodzi:

 1. wyniesienie mebli i ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem jak i wpływem czynników pogodowych lub innych jeżeli będą na nie narażone oraz pozostałych elementów ruchomego wyposażenia domków np. telewizor,
 2. demontaż urządzeń sanitarnych tj. prysznic, muszla WC itp.,
 3. usunięcie położonej wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi,
 4. przygotowanie powierzchni podłóg do położenia nowej wykładziny poprzez jej oczyszczenie, naprawienie ubytków, uzupełninie/wymiana koniecznych do wymiany fragmentów płyty podłogowej,
 5. położenie wykładziny zgodnie z technologią instalacji danego typu wykładzin,
 6. montaż listew przypodłogowych oraz listew progowych,
 7. wniesienie i ustawienie mebli oraz wyposażenia zgodnie z miejscem ich przeznaczenia,
 8. montaż zdemontowanych urządzeń sanitarnych.
 9. utylizacja – wywiezienie zdemontowanej starej wykładziny i listew oraz powstałych odpadów przy realizacji zadania,
 10. zakres zadania obejmuje robociznę wraz z materiałem.
 11. Wykonawca podejmujący się zadania musi wykonać je z należytą starannością z zasadami budowlanymi i możliwościami technicznymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP i P.POŻ.

 

 1. Wymagania techniczne użytych materiałów:

WYKŁADZINA

Wykładzina z przeznaczeniem do pomieszczeń użyteczności publicznej o średnim natężeniu ruchu dotyczy tylko sezonu letniego, wypoczynkowego od maja do października, w okresie poza sezonem czyli jesienno-zimowo-wiosennym domki nieogrzewane.

Wykładzina oferowana musi spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach
i związanych normach zharmonizowanych przez UE oraz wymagania przepisów i norm EN
i PN-EN dotyczących materiałów stosowanych w tego typu budynkach z przeznaczeniem do przebywania ludzi i zwierząt. Stosowane materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty
i aprobaty w zakresie np. klasy przeciwpoślizgowej, warunków sanitarnych, przeciwpożarowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej tj.: biura, hotele itp., które Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu.

Parametry techniczne wykładziny:

 1. materiał                                                   PCV
 2. klasa użytkowa                                        min 32 (32-43)
 3. gramatura                                     min 2500 g/m2
 4. odporność na ścieranie klasa      T (dopuszcza się P)
 5. trudnopalność                              Bfl-s1 lub Cfl-s1
 6. warstwa użytkowa                       min. 0,5 mm z dodatkowym zabezpieczeniem PUR,

Evercare, inne, które bezpośrednio zwiększa
trwałość zwiększając czas użytkowania,

 1. grubość całkowita                                   min. 2 mm (preferowane 2,5 mm i powyżej)
 2. antypoślizgowość                        R10 szczególnie w pomieszczeniach tj.: łazienka, kuchnia
 3. odporna na wilgoć
 4. wysoka odporność na blaknięcie,
 5. kolorystyka: w pokojach i korytarzu oraz kuchni w kolorze naturalnej deski, łazienka
  w kolorze np. szaro nakrapianej mozaiki (kolorystyka do uzgodnienia przy wyborze wykładziny z Zamawiającym)
  ,
 6. Zamawiający preferuje wykładzinę z rolki ale nie wyklucza zastosowania wykładzin panelowych układanych np. na podkładzie z warstwą samoprzylepną, jeżeli nie wpłynie to niekorzystnie na parametry wymagane układanej wykładziny oraz jej eksploatację np. podrywanie brzegów (dopuszcza się łączenie pasów wykładziny po przez jej spawanie),
 7. wykładzina powinna wykazywać się odpornością na pękanie itp. uszkodzenia w niskich temperaturach.
 8. Wykładziny muszą posiadać certyfikaty i atesty instytucji wydających je zakładom produkcyjnym i obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej dedykowane do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, które Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć.

LISTWY PRZYPODŁOGOWE:

Listwy przypodłogowe mocowane wzdłuż krawędzi wykładziny do ściany lub podłogi stabilizujące ją (w tym listwy progowe lub zakrywające połączenia oraz wszelkie niezbędne łączniki odcinków listew), powinny spełniać wymagania materiałowe odpowiadającej zastosowanej wykładziny z przeznaczeniem do pomieszczeń użyteczności publicznej.

Ilość mb listew około 68 mb (ilość jest wartością zbliżoną dlatego należy ją zweryfikować przed złożeniem oferty).

Parametry techniczne listew przypodłogowych:

 1. materiał: tworzywo sztuczne typu PCV
 2. trudnopalność podobnie jak w przypadku wykładzin (Bfl-s1 lub Cfl-s1)
 3. odporne na wilgoć
 4. wysoka odporność na blaknięcie
 5. kolorystyka nawiazujaca do zastsowanej wykładziny uzgodniona z Zamaiwajacym
 6. listwy powinny wykazywać się odpornością na pękanie szczególnie w niskich temperaturach.
 7. listwy muszą posiadać certyfikaty i atesty instytucji wydających je zakładom produkcyjnym i obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej dedykowane do zastosowania w obiektach użyteczności publicznej, które Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć
 8. mocowanie mechaniczne za pomoca wkrętów (dopuszcza się gwoździe) i/lub chemiczne za pomocą klejów montażowych tylko jako uzupełnienie do mocowania mechanicznego.
 1. Termin składania ofert:

Termin składanie ofert do dnia 02.03.2021 rok

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę.
 2. zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. do dowolnego wyboru oferty,
  2. do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.

W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowani nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

 1. o rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem
  i wyznaczy termin podpisania umowy.
 2. w celu przygotowania właściwej oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w terenie.
 1. Sposób i termin złożenia oferty :

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 02 marca 2021 roku drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl i do wiadomości: pawel.buchwald@poznan.lasy.gov.pl