Aktualności Aktualności

ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na dostarczenie torfu kwaśnego

ZAPROSZENIE
do złożenia oferty cenowej na dostarczenie torfu kwaśnego do Szkółki Leśnej Odrzykożych
w Nadleśnictwie Babki w 2021 roku


Zamawiający:
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań
e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl
tel. 536-220-810

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 27/08/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu udzielania zamówień w nadleśnictwie Babki”.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy
z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Przedmiot zamówienia:
Zakup substratu torfowego wraz z transportem na Szkółkę Leśną Odzykożuch, która znajduje się
w miejscowości Tuczno (gmina Pobiedziska).
Parametry substratu torfowego:
ph: 3,5 – 4,5,
stopień rozkładu: do 30%,
zawartość substancji organicznej: nie mniej niż 90 %,
frakcja: 0-40mm.

Termin realizacji dostawy:
do 20.12.2021 roku

Informacje dodatkowe:
1.    W ofercie należy podać cenę netto oraz brutto za 1 m3 torfu wraz z transportem.
2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferty, do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny. W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowane nie mogę wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.
3.    O rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem i wyznaczy termin podpisania umowy.

Sposób i termin złożenia oferty:
Ofertę cenową należy sporządzić i uwzględnić wszystkie koszty i przesłać w terminie do 22 listopada 2021 roku do godziny 12.00 na adres: babki@poznan.lasy.gov.pl.

Osoba do kontaktu:
Joanna Kicińska tel.: 536-220-810, e-mail: joanna.kicinska@poznan.lasy.gov.pl.