Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE uproszczonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w 2022 roku”

Babki, dnia 23.05.2022  r.

Zn. Spr.: SA.270.4.2022

OGŁOSZENIE

uproszczonego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:

„Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki
w 2022 roku”

 1. ZAMAWIAJĄCY:

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Babki,

Babki 2, 61-160 Poznań

e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl

tel. 61 8788 059

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie prowadzone w trybie uproszczonego przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamówień w Nadleśnictwie Babki" stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/08/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Babki z dnia 27 sierpnia 2021 roku.

Ze względu na wartość zamówienia, postępowanie jest zwolnione ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja dróg leśnych o nawierzchni gruntowej,
w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa Babki polegająca na:

 • uzupełnieniu nawierzchni kruszywem drogowym łamanym pochodzenia mineralnego typu granit, gruzem betonowym lub betonowo – ceglanym,
 • wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych.
 1. LOKALIZACJA:

Drogi leśne w leśnictwach Nadleśnictwa Babki.

 1. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

do 15 grudnia 2022 roku

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego dokonywać będzie konserwacji dróg leśnych o nawierzchni gruntowej w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Nadleśnictwa, polegająca na:

 • uzupełnieniu nawierzchni gruzem betonowym lub betonowo – ceglanym,
 • wyprofilowaniu i zagęszczeniu dróg leśnych.

Każdorazowo zakres konserwacji dróg uzgadniany będzie ze Zleceniodawcą indywidualnie dla określonego odcinka drogi leśnej w zakresie umożliwiającej prowadzenie prawidłowej gospodarki leśnej.

 1. Realizacja zamówienia i jego zakres odbędzie się na podstawie:
 • określonego zakresu zamówienia w niniejszym Ogłoszeniu uproszczonego przetargu nieograniczonego,
 • formularza ofertowego zał. nr 1,
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zał nr 2,
 • umowy zał nr 3.
 1. Materiały

Do uzupełnienia i naprawy odcinków dróg leśnych gruntowych  wykorzystany zostanie materiał Wykonawcy:

 1. gruz betonowo – ceglany łamany 3 ÷ 63 mm, dopuszcza się:
 • maksymalny udział cegły do 20%,
 • zanieczyszczenie frakcją wykraczająca poza określony zakres maksymalnie do 8%, jednak frakcja powyżej 63 mm nie może być większa niż 70 mm.

Dostarczony materiał musi być wolny od wszelkich zanieczyszczeń typu azbest, przedmioty i fragmenty metalowe, materiały toksyczne, drewno, tworzywa sztuczne
i wyroby gumowe.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie i atesty potwierdzające, że:

 • materiały użyte do stabilizacji dróg leśnych posiadają granulację wymaganą
  w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • są wolne od wyżej wymienionych zanieczyszczeń.

Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy Wykonawca.

 1. Zakres ilościowy
  1. Gruz betonowo – ceglany łamany 3 ÷ 63 mm,:
 • ilość  1150 ton
  1. dowóz materiałów wraz z jego wbudowaniem:

      - ilość  1150 ton

 1. Mechaniczne profilowanie drogi równiarką wraz z zagęszczeniem walcem samojezdnym lub płytową zagęszczarką wibracyjną:
 • ilość do 11km
 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składanie ofert do dnia 27.05.2022 roku do 12:00

 1. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
 1. Wykonawca musi wykazać, że:
 1. dysponuje, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami

budowlanymi w specjalnościdrogowej,

 1. wykonał w okresie ostatnich pięciu lat, co najmniej dwa zadania (potwierdzone dowodami, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone) polegające na równaniu i profilowaniu dróg leśnych o długości min. 50 km w każdym zadaniu.
 1. Kryterium wyboru wykonawcy stanowić będzie cena – 100%.
 2. Zamawiający wykluczy z postepowania podmioty, które w latach ubiegłych nie wykonały w terminie zadań w ramach analogicznej umowy z przyczyn leżących po ich stronie.
 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 1. Oferta powinna zawierać:
  1. wypełniony załącznik nr 1 (formularz ofertowy)
  2. oświadczenie o dysponowaniu osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowe zgodnie z pkt 8.1 lit. a .
  3. oświadczenie o spełnianiu warunku doświadczenia wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi należyte wykonanie prac zgodnie z pkt 8.1, lit. b.
 2. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłacenie wadium.

Wymagania dotyczące wadium:

 • Organizator wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000,00 zł pod rygorem niedopuszczenia do przetargu.
 • Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Organizatora w Banku Ochrony Środowiska S.A. (nr rachunku: 67 1540 1056 2105 8312 9553 0001) z dopiskiem: wadium - „Bieżąca konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Babki w 2022 roku” (a w przypadku, gdy wpłacającym nie jest oferent - także imię i nazwisko oferenta, na rzecz którego jest wpłacane).
 • Wadium należy wnieść do dnia 27 maja 2022 roku do godz. 12:00
 • Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym wyżej terminie zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Organizatora (decyduje chwila uznania rachunku bankowego Organizatora).
 • Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę uchyli się od spisania umowy lub wycofa swoją ofertę po otwarciu ofert (zob. art. 704 Kodeksu cywilnego).
 • Gdy oferent złożył ofertę, która tylko w części została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku uchylenia się od spisania umowy lub wycofania oferty, wadium przepada na rzecz Organizatora w części odpowiadającej części oferty uznanej za najkorzystniejszą.
 • Wadium złożone przez oferentów, których oferty zostaną odrzucone lub nie zostaną wybrane jako najkorzystniejsze, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, a oferentowi, którego oferta została wybrana - zwrócone niezwłocznie po spisaniu umowy.
 • Wadium zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta.
 1. INFORMACJE DODATKOWE:
 1. w ofercie należy podać wartość zadania netto i brutto, która będzie obejmować całkowitą cenę.
 2. Podstawą rozpatrzenia oferty jest prawidłowo wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik Ogłoszenia.
 3. zamawiający zastrzega sobie prawo:
  1. do dowolnego wyboru oferty,
  2. do unieważnienia wyboru ofert na każdym etapie, bez podania przyczyny.

W takim wypadku Wykonawcy lub podmioty zainteresowani nie mogą wystąpić z roszczeniem o jakiekolwiek odszkodowanie.

 1. o rozstrzygnięciu wyboru oferty Nadleśnictwo powiadomi drogą elektroniczną e-mailem
  i wyznaczy termin podpisania umowy.
 1. SPOSÓB I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY :

Ofertę cenową należy sporządzić uwzględniając wszystkie koszty i przesłać w terminie do 27 maja 2022 roku do godz. 12:00 drogą elektroniczną na adres e-mail: babki@poznan.lasy.gov.pl, dostarczyć do siedziby Zamawiającego, lub wysłać pocztą na adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Babki, Babki 2, 61-160 Poznań.