Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Babki, dnia 28.06.2022 r.

Zn. Spr.: SA.411.2.2022

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) Nadleśnictwo Babki ogłasza publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych i nietrwałych:

 

Lp.

Inwentarz -numer

Inwentarz - nazwa   

Data nabycia / Stan tech.

Cena wywoławcza [zł] brutto

 

1

 

484/903

Spawarka Bester STA 225

1990 / niesprawna

350 zł

2

 

590/908

Rozrzutnik

1986 / do remontu

3500 zł

3

 

B-18L/41

Pługofrezarka

nieznana / do remontu

700 zł

4

 

B-18L/39

Pług rolniczy 3-skibowy

nieznana / niesprawny

500 zł

5

 

B-18L/34

Opryskiwacz motorowy solo

nieznana / niesprawny

150 zł

 

 

1. Organizator  przetargu:

Nadleśniczy Nadleśnictwa Babki

Babki 2, 61-160 Poznań

tel.: +48 61 8788043

2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 15.07.2022 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Babki (sekretariat), w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż środków trwałych nie otwierać do dnia 15.07.2022 r. do godz. 9:15”.

3. Przedmioty przeznaczone do sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Nadleśnictwa (7:00 do 15:00) w dniach od 27.06.2022 r. do 14.07.2022r. po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu (tel. 534 217 211).

4. Osobą, która udzieli informacji o przedmiotach sprzedaży jest p. Agnieszka Stachowska tel. 534 217 211

5. W niniejszym postępowaniu wadium nie jest wymagane.

6. Elementy oferty, które będą miały wpływ na jej ocenę:

Przez ofertę najkorzystniejszą rozumie się ofertę zgodną z treścią niniejszego ogłoszenia zawierającą najwyższą cenę, za określony przedmiot sprzedaży.

7. Cena zaoferowana musi być wyższa od ceny wywoławczej podanej w niniejszym

ogłoszeniu (dla każdego przedmiotu sprzedaży).

8. Nabywca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (na każdy przedmiot sprzedaży).

9. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) dane oferenta (imię i nazwisko lub nazwę firmy (NIP), adres zamieszkania lub

siedziby),

b) nazwę i numer inwentarzowy środka trwałego oraz oferowaną cenę nabycia

brutto,

c) datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta,

d) oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki przetargu bez zastrzeżeń,

10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2022 r. godz. 9:15 w siedzibie Nadleśnictwa

Babki (w świetlicy).

11. Termin związania ofertą wynosi 14 dni, licząc od dnia otwarcia ofert.

12. Sprzedawcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

  1. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynęła przynajmniej jedna oferta. 

14. Nabywca, który w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty nie

uiści ceny, traci prawa wynikające z nabycia.

15. Przekazanie przedmiotu przetargu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty 100% ceny nabycia.

16. Nadleśnictwo Babki nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów

wystawionych do przetargu oraz zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu

w całości lub w części, bez podania przyczyny.