Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży rejestratorów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH

W DRODZE PUBLICZNEGO PRZETARGU PISEMNEGO

 

Na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) Nadleśnictwo Babki ogłasza drugi publiczny pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż rejestratorów.

 

Oferty należy składać do dnia 24.05.2024 r. do godz. 9:00 w siedzibie Nadleśnictwa Babki (sekretariat), w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg – sprzedaż środków trwałych nie otwierać do dnia 24.05.2024 r. do godz. 9:15”.

 

Szczegóły ogłoszenia oraz wzór oferty w załącznikach.